Sposoby pobierania opłat

Ustala się następujący sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

a) poprzez sprzedaż biletów w samoobsługowych automatach parkingowych na których przy rozpoczęciu parkowania zostanie jednoznacznie określony czas parkowania przy czym w przypadku stwierdzenia awarii automatu parkingowego korzystający z pojazdu jest obowiązany do uiszczenia opłaty w najbliższej zlokalizowanym czynnym automacie parkingowym,

b) poprzez sprzedaż abonamentu okresowego i abonamentu za postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą, o których mowa w §4 oraz abonamentu miesięcznego specjalnego, o którym mowa w §5 z wniesieniem opłat przy wydaniu abonamentu,

c) poprzez przyjęcie zbiorczej należności od operatora telefonii komórkowej

 

Opłatę za każdorazowy postój w strefie płatnego parkowania uiszcza się z góry i należy ja wnieść bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 minut ,bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego, a w przypadku pobrania biletu „zerowego”, o którym mowa w §6ust.1pkt 10, niezwłocznie po upływie 15 minut od zajęcia miejsca postojowego.

 

Dowód uiszczenia opłaty za postój, tj. bilet parkingowy, abonament, o którym mowa w §4i §5 oraz identyfikator PK(płać komórka),kierującym pojazdem winien umieścić za przednia szybą pojazdu w widocznym miejscu ,w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu, z tym że identyfikator PK należy umieścić przy prawej dolnej krawędzi przedniej szyby pojazdu.

 

Postanowienia ust.2 dotyczą także winiet parkingowych z zerową stawką opłat, biletów „zerowych” oraz kart parkingowych, o których mowa w $6ust.1