Opłaty za parkowanie

Ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w dni robocze określone w §3, w wysokości:

 

Stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP Nysie:

do pół godziny postoju 1,00 zł
za pierwszą godzinę postoju  1,50 zł
za drugą godzinę postoju  1,80 zł
za trzecią godzinę postoju  2,10 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju  1,50 zł

 

Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust.1 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 1,00zł

 

Zwrot opłaty za parkowanie w soboty

Wskutek stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2017 r. (sygn. akt IISA/Op 297/16) kierowcy, którzy chcą otrzymać zwrot poniesionych opłat za postój w strefie płatnego parkowania w sobotę powinni złożyć do Burmistrza Nysy wniosek.