Opłata dodatkowa

Ustala się opłatę dodatkową za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania w wysokości 50,00 złotych

Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 złotych w przypadku, gdy opłata ta została uiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w §8 ust.5.

 

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wystawienie zawiadomienia, o którym mowa w ust.5, w sposób określony w tym zawiadomieniu.

 

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność zawiadomienia, o którym mowa w $8 ust.5. może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamację wnosi się do \burmistrza Nysy w odniesieniu do postoju pojazdu na drogach gminnych strefy płatnego parkowania lub Starosty Nyskiego w odniesieniu do postoju pojazdu na drogach powiatowych strefy płatnego parkowania. W przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym reklamacja zostanie uznana za zasadną nie rodzi skutków prawnych.

 

O wyniku rozpatrzenia reklamacji odwołujący się zostaje zawiadomiony pisemnie.

 

Nie uwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia ,o którym mowa w ust.3.

 

Określony w ust.2-4 tryb reklamacji stosuje się odpowiednio w sytuacjach, w których zawiadomienie zostało wystawione zasadnie, jednakże właściciel lub kierujący pojazdem wykaże , iż nie uiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nastąpiło z powodu okoliczności powodujących, iż mimo zachowania należytej staranności, z przyczyn niezawinionych i niezależnych od niego, nie był w stanie tej opłaty uiścić.

 

 
$11. Traci moc uchwała Nr XXVI/386/16 rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 pażdziernika 2016 r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa,w wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat(Dzienniek Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2346)
$12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
$13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.