Abonamenty

Wprowadza się opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:

abonament okresowy jednotygodniowy 25.00 zł
abonament okresowy dwutygodniowy 40.00 zł
abonament okresowy miesięczny 65.00 zł
abonament okresowy półroczny 325.00 zł
abonament okresowy roczny 650.00 zł
abonament za całodobowy postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą
abonament okresowy półroczny 450.00 zł
abonament okresowy roczny 900.00 zł

 

Wprowadza się opłatę abonamentową specjalną w wysokości 25,00zł miesięcznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania oraz pracowników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania, zgodnie z wykazem określonym w załączniku uchwały

 

Wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg:

  1. mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w strefie płatnego parkowania na ulicy, o której mowa wyżej
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym „kartę parkingową” wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  3. kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
  4. Straży Miejskiej dla oznakowanych pojazdów służbowych
  5. opiekunom mieszkańców niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszkujących dany rejon strefy płatnego parkowania ,korzystającym w tym celu z samochodu, na podstawie „winiety opiekuna” wydawanej po przedstawieniu stosownego zaświadczenia
  6. instytucjom prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą, na podstawie winiety parkingowej wydawanej w oparciu o statut potwierdzający prowadzenie działalności w ww. zakresie
  7. pielęgniarkom środowiskowym, na podstawie winiety parkingowej wydanej po przedstawieniu stosownego zaświadczenia,
  8. rodzicom i wskazanym przez nich opiekunom dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas szkół podstawowych I-III, na postój na ulicach bezpośrednio przylegających do żłobka ,przedszkola lub szkoły na potrzeby przywozu dzieci i ich odbioru, na czas nie dłuższy niż pół godziny, na podstawie „winiety szkolnej” wydawanej po przedstawieniu wniosku potwierdzającego przez placówkę oświatową lub wychowawczą,
  9. kierującym motocyklami
  10. kierującym pojazdami ,którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od zajęcia miejsca postojowego oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy” i umieszczą go za przednia szybą pojazdu,w sposób określony w §8ust.2.